Update 4 juli 2020

Klik hieronder voor de update over het protocol en het zingen in de kerk.

Update 4 juli 2020

Update 30 mei 2020

Klik hieronder voor de brief en het bijbehorende protocol met daarin de informatie over de kerkdiensten met 30/100 leden. Graag wijzen we u ook op het invullen van het formulier, zo mogelijk voor D.V. 4 juni. De link naar dit formulier is te vinden in onderstaande brief.

30-05-2020 – Informatiebrief over bezoek van erediensten

Bijlage-Protocol-anderhalvemeterkerk

 

Update 19 mei 2020

Klik hieronder voor de update van 19 mei 2020.

19-05-2020 – Informatiebrief GG Ermelo

Update 29 april 2020

Hoewel het een groot voorrecht is dat in deze crisistijd de Schriftuurlijk-bevindelijke prediking nog gehoord mag worden, dat Gods knecht en onze geliefde dominee het Woord nog mag en kan bedienen, wordt tegelijkertijd het gemis gevoeld van het gezamenlijk opgaan naar Gods huis.

In de Saambinder van 23 april 2020 schrijft C.S.L Janse: ‘Nu veel directe contacten van mens tot mens binnen de kerkelijke gemeente zijn weggevallen, is het van belang om daar op een andere manier een bepaalde vervanging voor te vinden’.

Dat belang onderschrijft de kerkenraad. In de update van 8 april schreven we dat de kerkenraad besloten heeft – zolang de gemeente verstoken moet zijn van alle samenkomsten, persoonlijke ontmoetingen en het opgaan naar Gods huis – om het volgende te doen:

Orgelbespeling (dinsdags om 19.30 uur)
Meditatie (vrijdags om 10.00 uur)         
(vrijdag 1 mei a.s.: 11.00 uur!)

Daaraan zullen twee ‘gemeentecontactmiddelen’ worden toegevoegd:

Voorlezen uit ‘De heilige oorlog’ van J. Bunyan (donderdags om 20.00 uur)
Donderdag 30 april 2020 zal er een begin gemaakt worden met het voorlezen uit ‘De heilige oorlog’ van J. Bunyan. Afhankelijk van de lengte van een hoofdstuk, zal dat ongeveer een half uur tot drie kwartier duren. De kerkenraad heeft de heer D.J. Roestenburg van harte bereid gevonden bij leven en welzijn elke donderdagavond voor te lezen uit dit leerzame werk. Hij zal via kerkomroep.nl te beluisteren zijn. De heer Roestenburg is een ervaren inlezer voor de Christelijke Blindenbibliotheek (CBB).

Meer informatie over het boek
Gekozen is voor het boek ‘De heilige oorlog’ van John Bunyan, in de versie ‘naverteld door M.J. Ruissen’. Voor uw gemak en overzicht kunt u via hieronder de voorkant en inhoudsopgave bekijken.


Preekbespreking op dinsdag 5 mei 2020
Onze predikant, dominee Huisman, hoopt op dinsdagavond 5 mei van 20.30 uur tot 21.30 uur een preekbespreking te houden niet alleen voor de jongeren van de gemeente, maar zeker ook voor alle anderen die zich betrokken voelen op de prediking. De dominee zal dan de vragen behandelen over beide preken die hij op zondag 3 mei hoopt te houden. Die kunnen bij de dominee ingediend worden (via de e-mail: preekbespreking@gergemermelo.nl) of eventueel via zijn brievenbus) tot maandag 4 mei om 16.00 uur. De preekbespreking is via Kerkomroep en de Livestream te volgen.

Dit alles zo de Heere wil en wij leven.

De Heere mocht ook deze middelen om de onderlinge verbondenheid én de binding aan de zuivere verkondiging van Gods te versterken, willen bekronen met Zijn onmisbare zegen.

 

Update 8 april 2020

Het kabinet heeft de maatregelen verlengd tot en met D.V. 28 april. Hoewel er in de Tweede Kamer verschillende partijen/personen het liefst alle godsdienstoefeningen zouden verbieden, mag de prediking nog haar voortgang hebben in volwaardige diensten waarbij de ambten vertegenwoordigd zijn.

Omdat de kerkenraad het van het grootste belang vindt dat die prediking blijft, volgt hij de adviezen van de deputaatschappen Vertegenwoordiging en Voorlichting (Ds. P. Mulder, ds. A. Schreuder, ds. J.M.D. de Heer), het deputaatschap Kerk en Overheid (Ds. F. Mulder, J.N. van de Poel) en het deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening (Ds. H. van der Heiden, L.W. Both).

De adviezen worden door de deputaten gegeven ‘vanuit de diepe zorg om het in stand houden van de erediensten, zodat de bediening van het Woord en de gebeden voortgang hebben, onder inwachting van Gods zegen’.

Hoewel het voorrecht groot is dat het Woord gebracht mag worden, wordt het gemis van het samen opgaan naar Gods huis gevoeld. ‘Hoe branden mijn genegenheên, om ’s Heeren voorhof in te treên’, kan zeker nog wel beleefd worden, maar die begeerte kan niet verwezenlijkt worden. Alle gemeentelijke bijeenkomsten van jong tot oud zijn er niet meer: géén verenigingsleven, géén catechisaties, géén persoonlijke ontmoetingen et cetera.

det-left

Velen uit de gemeente – vooral onze ouderen en kwetsbare personen – maar ook jongere mensen die ziek zijn of die in een gezin wonen waarin zieken zijn, moeten in huis blijven. Ook alleenstaanden kunnen het in een tijd van ‘sociale onthouding’ (dubbel) moeilijk hebben. Eenzaamheidsgevoelens zullen toenemen.

In verband met het bovenstaande en heeft de kerkenraad besloten – zolang de gemeente verstoken moet zijn van alle samenkomsten en geen kerkdiensten kan bijwonen in de kerk – om het volgende D.V. te doen:

Orgelbespeling (’s dinsdags om 19.30 uur)
Elke dinsdagavond om 19.30 uur zal één van de organisten het orgel in de kerk bespelen en psalmen/psalmbewerkingen laten horen die via Kerkomroep.nl en de scanner te beluisteren zijn.

Meditatie (’s vrijdags om 10.00 uur)
Elke vrijdagmorgen hoopt onze dominee om 10.00 uur een meditatie te houden (via Kerkomroep.nl en de scanner), te beginnen op D.V. vrijdag 17 april.

Voorlezen
Ook is de kerkenraad voornemens om elke donderdag iets voor de ouderen en alle andere belangstellenden voor te laten lezen. Over de tijden en uit welk boek er voorgelezen zal worden, hoort u binnenkort meer.

De Heere mocht aan deze gebrekkige middelen om de onderlinge verbondenheid te bevorderen, willen bekronen met zijn onmisbare zegen.

Update 27 maart 2020

Meeluisteren met de kerkdiensten
Zondagmorgen 22 maart kon de morgendienst door velen uit de gemeente helaas niet beluisterd worden via Kerkomroep.nl vanwege een storing en/of vanwege overbelasting. (Kerktelefoon en scanner functioneerden wel goed.)

Omdat de kerkenraad het belangrijk vindt dat de gehele gemeente thuis meeluisteren kan als het Woord Gods wordt uitgedragen, heeft hij met spoed een alternatieve mogelijkheid opgezet.

De enige optie om een veilige en betrouwbare verbinding tot stand te brengen kon gerealiseerd worden via een livestream op het YouTube-platform. Als kerkenraad hebben we zeker onze bezwaren en reserves bij het ongebreideld gebruik van dit platform voor vermaak en tijdverdrijf.

Nu echter, in deze omstandigheden is dit platform de meest betrouwbare technische mogelijkheid, waardoor wij denken dat het verantwoord is hiervan gebruik te maken. Zodoende kunnen we onze kerkdiensten zo veel als mogelijk is, vorm blijven geven en ook de kinderen hierbij maximaal betrekken.

De livestream van YouTube is een verborgen kanaal, dus alleen bereikbaar voor onze gemeenteleden met een inlogcode (bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord). Die code wordt aan de gemeenteleden per e-mail verstrekt door diaken Van Dalfsen. De inloggegevens zijn uitsluitend voor de eigen gemeenteleden bedoeld. Het is dus zeker niet de bedoeling dat ze aan personen buiten onze gemeente doorgegeven worden.

We willen benadrukken dat de optie via de livestream van YouTube alleen een tijdelijke oplossing is voor de duur van deze situatie.

De livestream kan gestart worden via deze website (www.gergemermelo.nl). Op de hoofdpagina (homepage) klikt u op de link onder het kopje ‘Meeluisteren’. Daar vult u uw gebruikersnaam in en uw wachtwoord. U bent dan ingelogd. Vervolgens kunt u klikken op:
1. de link naar Kerkomroep.nl
2. de link naar de livestream van YouTube. (Deze link naar YouTube is alleen beschikbaar tijdens de zondagse diensten vanaf 9.00 uur en vanaf 18.00 uur en de doordeweekse diensten vanaf 19.00 uur).

In verband met het gebruik van de livestream en het openstellen van Kerkomroep.nl zijn wij in deze situatie terughoudend in de afkondiging van de voorbede/dankzegging (AVG).

Tot slot: wereldwijd worden alle grote sportwedstrijden, festivals en concerten afgelast, maar de prediking van het Woord mag nog voortgang hebben. Dat Woord en Zijn werk is niet te stuiten. Het welbehagen des Heeren zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, ben Ik in het midden.

De kerkenraad wenst u allen van harte gezegende kerkdiensten toe.

Collecten
Nu aanwezigheid bij de kerkdiensten niet mogelijk is, hebben meerdere leden gevraagd: hoe om te gaan met collectegeld.

Er zijn twee mogelijkheden:
1. Uw collectegeld bewaren tot het moment dat er weer ‘gewone’ diensten gehouden kunnen worden. Geld voor specifieke collectedoelen kunt u dan in enveloppen afzonderen bij de collectezang.
2. Uw collectegeld overmaken (wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld):
–   voor de kerk op NL03RABO0317741640 t.b.v. Geref. Gem. Ermelo (kerk,  rente, aflossing, onderhoud, vervanging stoelen en bekleding);
–   voor de diaconie op NL85RABO0317764802 t.b.v. Geref. Gem. Ermelo (diaconale steun binnen eigen gemeente en bijdragen aan landelijke doelen).
–   Verder staan op de binnenkant van de kerkbode de bankrekeningnummers van ondermeer zending en evangelisatie.

Overzicht extra collecten
Voor uw informatie het volledige collecterooster van D.V. 15 maart t/m 1 juni 2020:
– zondag 15 maart 2020: Gehandicaptenzorg
– zondag 22 maart 2020: Rente en aflossing
– zondag 29 maart 2020: Deputaatschap Bijzondere Noden
– zondag 5 april 2020: Rente en aflossing
– zondag 12 april 2020 (1e Paasdag): Deputaatschap Evangelisatie
– maandag 13 april 2020 (2e Paasdag): Onderhoud gebouwen
– zondag 19 april 2020: Rente en aflossing
– zondag 26 april 2020: Deputaatschap Israël
– zondag 3 mei 2020: Rente en aflossing
– zondag 10 mei 2020: Theologische School
– zondag 17 mei 2020: Rente en aflossing
– donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag): Onderhoud gebouwen
– zondag 24 mei 2020 : Ref. basisschool “Augustinus”
– zondag 31 mei 2020 (1e Pinksterdag): Deputaatschap Zending
– maandag 1 juni 2020 (2e Pinksterdag): Onderhoud gebouwen

Update 23 maart 2020

De kerkenraad heeft diverse signalen binnengekregen dat het meeluisteren via kerkomroep zondagmorgen 22 maart niet lukte. We beraden ons op een oplossing, zodat een ieder toch mee kan luisteren met de diensten. We hopen u hier zo spoedig mogelijk over te informeren.

De Bijbellezing van DV woensdagavond 25 maart 2020 zal niet gaan over Jakob, maar zal in het teken staan van de nood van de tijd.

De oplossingen voor de kerkbodepuzzel kunnen digitaal worden ingeleverd via djvandalfsen@kliksafe.nl.

Update 21 maart 2020

De overheid heeft maatregelen aangekondigd die ook ons kerkelijk leven raken. Als kerk hebben we de plicht, op grond van Gods Woord en onze belijdenis, om ons te richten naar wat de overheid ons voorhoudt. De maatregelen zijn uitsluitend genomen met het oog op de volksgezondheid. Hieronder geven we weer wat deze maatregelen betekenen voor onze gemeente.

Kerkdiensten
Hoewel de kerkenraad ernstig heeft overwogen kerkdiensten te beleggen met maximaal honderd gemeenteleden, heeft hij in een extra kerkenraadsvergadering besloten dat de kerkdiensten op D.V. 22 en 29 maart en 5 april, net als op jl. 15 maart, wel gehouden zullen worden, maar zonder u als kerkganger. De diensten zullen gehouden worden in zeer klein verband, want de kerkenraad hecht eraan dat de prediking van Gods Woord in de kerkendienst – waarbij de ambten tegenwoordig moeten zijn – zijn voortgang mag hebben.

Daarom zullen er in de door de overheid afgekondigde periode tot en met D.V. 6 april wel kerkdiensten zijn waarbij de ambten in beperkte mate aanwezig zullen zijn en de liturgie op de gangbare wijze gevolgd zal worden.

Meeluisteren
Vanwege het bovenstaande wil de kerkenraad alle leden oproepen om – voor zover mogelijk – te luisteren naar de kerkdienst van de eigen gemeente, om zo het verkondigde Woord te kunnen horen, het gemeentezijn te beleven en verenigd te zijn rond het openbare gebed. De preken– ook de Bijbellezing – zullen o.a. uitgezonden worden via Kerkomroep.nl. Die wordt (alleen tijdens de diensten) opengesteld voor iedereen. Er is geen inlogcode voor nodig.

Als meeluisteren niet mogelijk is, roepen we op om in de huizen een preek te lezen.

Catechisaties en verenigingswerk
Wat betreft de catechisaties en de verenigingsavonden: die worden afgelast. Dit alles totdat er nieuwe informatie binnenkomt.

Huisbezoeken
Huisbezoeken worden sterk verminderd of ook geannuleerd. Pastorale bezoeken aan bijvoorbeeld de ouderen en degenen die kwetsbaar zijn, moeten ook sterk gereduceerd worden. Inmiddels heeft de overheid ook aangekondigd dat de verpleeghuizen en kleine woonvormen ook gesloten zijn voor bezoekers. Dat betekent dat pastorale bezoeken in deze woonvormen niet of nauwelijks meer mogelijk zijn.

Overige activiteiten
De zitting van de collectemunten op D.V. 27 maart vervalt. De verkoping, georganiseerd door de vrouwenvereniging, op D.V. 28 maart vervalt eveneens.

Zorgen voor elkaar
Bij de thuishulpgroep hebben enkele mensen zich aangeboden om boodschappen en dergelijke te willen halen voor mensen die dat niet kunnen of mogen. Tot heden zijn er geen vragen binnengekomen. Mocht u hiervan  gebruik willen maken dan kan dat bij mevrouw Heres 0341-560349. Wilt u zich opgeven om te helpen dan graag een mailtje naar diaken J. Heres (jheres@gergemermelo.nl).

Communicatie
Nieuwe informatie in verband met het coronavirus, die van direct belang is voor de gemeente, zal op deze site geplaatst worden. Er zal geen informatie over personen op deze website komen.
Het is daarnaast wenselijk dat de kerkenraad uw e-mailadres weet. Dan kunnen we u – indien nodig – tijdig attenderen op tussentijdse berichten. U kunt uw e-mailadres op twee wijzen kenbaar maken:
1. Via het formulier op deze website.
2. Door een e-mail te sturen naar diaken L. van Dalfsen (lvandalfsen@gergemermelo.nl).

Tot slot
Uit veel reacties vanuit de gemeente bleek dat u het als een zegen hebt ervaren dat u in de gelegenheid werd gesteld om thuis een volwaardige kerkdienst bij te wonen, al was het op afstand. Een volwaardige dienst, waarin – in aanwezigheid van de ambten – het votum klonk, het Woord gebracht werd én de zegen op de gemeente gelegd mocht worden, hoezeer die gemeente ook verspreid was over een groot gebied. Gods Woord is niet gebonden. Het moge blijken dat de Heere de prediking op deze bijzondere dag des Heeren op ruime wijze heeft willen zegenen, evenals de volgende diensten. Zijn wegen zijn hoger dan de onze.

De Heere sterke en ondersteune Zijn knecht en onze dominee en Hij schenke hem in deze moeilijke weg de hulp van Zijn Geest.

De kerkenraad

Terug naar home